Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 9/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Hồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội cấp cơ sở theo đúng tinh thần hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đến cuối tháng 6, 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác kết nạp đảng viên mới được chú trọng, trong 6 tháng đã kết nạp được 155/150 đồng chí vào Đảng, đạt hơn 103% kế hoạch cả năm... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho cấp ủy cơ sở chuyên đề năm 2015 ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa và chủ đề năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm...

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động trong Đảng bộ ổn định và chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Cấp ủy cơ sở phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tập trung tuyên truyền, vận động và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang thống nhất cao với các giải pháp, nhiệm vụ của đảng bộ trong thời gian còn lại của năm 2015. Đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cần rà soát lại công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tại đơn vị mình, từ đó tiếp tục thực hiện tốt việc nhận phụng dưỡng các mẹ theo tinh thần phát động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh. Cùng với đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát lại từng chức năng, vị trí việc làm, nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính; tập trung triển khai thực hiện tốt, nhằm đưa các Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai... đi vào cuộc sống với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị đại hội để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 sắp tới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Thúy Hằng