Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Đảng bộ huyện Quế Sơn quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng

Công tác chính trị tư tưởng là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Trong 5 năm qua (2010 - 2015), đội ngũ những người làm công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ huyện Quế Sơn đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

       
 
Hội nghị Huyện ủy triển khai, quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của huyện
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Toàn huyện hiện có 03 báo cáo viên Tỉnh ủy, 12 Báo cáo viên Huyện ủy và 119 tuyên truyền viên cơ sở. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, duy trì Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện và báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở mỗi quý 01 lần. Tại các kỳ Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện, tổ chức cung cấp thông tin tiếp thu được tại Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hằng tháng ở tỉnh; tình hình thời sự trong nước, quốc tế; tình hình kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh của tỉnh, huyện. Từ đó, các xã, thị trấn lựa chọn những nội dung đã được truyền đạt ở cấp huyện, tự tổ chức hội nghị giao ban ở cấp mình. Vì thế, việc tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện và cấp xã, thị trấn đã trở thành nề nếp, ngày càng nâng cao chất lượng, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền tại địa phương.
       Việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng được các cấp ủy đảng và đội ngũ báo cáo viên tích cực đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến đối tượng người học, người nghe. Đề cương tuyên truyền được chuẩn bị chu đáo, chi tiết; báo cáo viên truyền đạt nhiệt tình, gắn tình hình trong nước, tỉnh, huyện sát với địa phương cơ sở nên thu hút được sự quan tâm của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân (tỷ lệ trên 98%).
       Bên cạnh tuyên truyền miệng, công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được đẩy mạnh. Từ năm 2010 - 2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên tập, phát hành được 20 Bản tin Tuyên giáo; mỗi quý 1 kỳ, với số lượng 5.700 cuốn, cấp cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy, các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí và các chi bộ nhỏ trực thuộc 68 tổ chức cơ sở đảng trên toàn huyện. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng phục vụ cho sinh hoạt chi bộ tại cơ sở.
        Đài truyền thanh - truyền hình huyện duy trì thời lượng phát sóng đưa thông tin về cơ sở với 1.040 chương trình phát thanh, 400 chương trình truyền hình với tổng cộng hàng chục nghìn tin, bài, phóng sự. Tổng tin, bài đã cộng tác với báo, đài tỉnh là 320 tin, bài. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, đều khắp tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt Ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã hướng trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, theo phương châm gần dân, sát dân; tích cực nắm bắt tư tưởng, dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và định hướng tư tưởng. Nhiều nguồn thông tin quý được đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở cung cấp, giúp cấp ủy các cấp có định hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời.
       Mặt trận và các đoàn thể huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đoàn, hội viên trên các lĩnh vực công tác của mình, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng làm công tác tư tưởng; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội, đoàn viên cơ sở và đông đảo nhân dân tham gia thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, thu hút hội, đoàn viên xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt trong những năm gần đây, Quế Sơn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, xây dựng trường học, xây dựng nông thôn mới, tạo được niềm tin, sự phấn khởi và động lực thi đua sổi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới trên bàn huyện.
       Qua các phong trào thi đua, có hàng trăm gương điển hình tiên tiến được khen thưởng và biểu dương nhân rộng tại Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm (2010 - 2014) cấp huyện. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng còn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã có những chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ.
        Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, trong thời gian tới Ngành Tuyên giáo cũng như toàn Đảng bộ huyện Quế Sơn phải tiếp tục phát huy sức mạnh, làm tốt công tác tư tưởng:
       Một là, phải nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí đặc biệt của công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng; các cấp ủy đảng không được khoán trắng công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo mà cả hệ thống chính trị phải tập trung phối hợp thực hiện. 
       Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện và đạt hiệu quả. Cung cấp, cập nhật thông tin kịp thời và bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; có chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng.
        Ba là, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, gắn lý luận với thực tiễn, sát với tình hình thực tế tại địa phương. Quan tâm, chăm lo đội ngũ Báo cáo viên cấp ủy và tuyên truyền viên cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, kịp thời nắm bắt những vấn đề nóng, nổi cộm góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
        Bốn là, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, vu khống, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và đây cũng chính là nhiệm vụ chủ yếu trong công tác tư tưởng hiện nay.

Tác giả: Thúy Hằng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn