Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Góp ý cho nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Tuy vậy trên một số yêu cầu cụ thể về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng Đảng vẫn còn hạn chế nhất định. Để nhiệm kỳ 2015 - 2020 hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Khối phải sát cơ sở hơn; các giải pháp, nhiệm vụ đề ra xuất phát từ lợi ích của tổ chức cơ sở đảng, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng đảng viên và cán bộ, nhân viên trong toàn đảng bộ.

Nhiệm kỳ tới, để tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Khối cần thường xuyên coi trọng chất lượng, hiệu quả lãnh đạo cấp ủy cơ sở có giải pháp cụ thể giáo dục, nâng cao trách nhiệm đảng viên, cán bộ, công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng ủy Khối nhanh chóng tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng (nơi có các loại hình tổ chức này) và thủ trưởng cơ quan, đơn vị để cùng có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Quy chế phối hợp cần phân định rõ chức năng của mỗi bên về nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, gắn trách nhiệm với nghĩa vụ của các thành viên về nhiệm vụ này.

Đảng lãnh đạo, quản lý công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, nhưng do không có chính quyền cùng cấp nên Đảng ủy Khối chưa thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ quan trọng trên và đã gặp khó khăn nhất định về nhiều mặt đối với công tác xây dựng Đảng. Để Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức có thẩm quyền đánh giá kết quả hoạt động của mô hình để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và hoàn chỉnh, bổ sung các yêu cầu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ. Biết rằng, Đảng ủy Khối không lãnh đạo, quản lý toàn diện công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ nhưng phải tham gia và chịu trách nhiệm về chất lượng cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm là đảng viên của mình. Do đó, cấp trên phải có quy định cụ thể về việc này và cơ quan Đảng ủy Khối cần đội ngũ chuyên trách để theo dõi, tham mưu về công tác cán bộ. Bởi, nếu không có cách để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng và tham gia lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ là đảng viên trong đảng bộ thì công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối sẽ phiến diện và khó vững mạnh toàn diện như mong muốn.

Đảng ủy Khối cần tiếp tục coi trọng và đổi mới phương thức, lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về công tác đảng để giảm phiền hà, ách tắc trong quá trình lãnh đạo. Bắt đầu và tập trung nhiệm vụ này phải từ việc nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu của đội ngũ chuyên trách, trong đó văn bản gửi cơ sở cần chuẩn bị thật kỹ để các yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo nhanh nhất, gọn nhất, dễ hiểu và dễ nhớ nhất, thuận lợi cho cấp ủy đề ra giải pháp thực hiện. Mặt khác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ, khoa học các nội dung và cách thức sinh hoạt, hội họp trong Đảng, cần thiết gửi trước nội dung để đại biểu, đảng viên tham dự nghiên cứu chu đáo, tham gia trách nhiệm. Đảng ủy Khối có cơ chế hợp lý để cấp ủy viên, nhất là các đồng chí chuyên trách, sâu sát cơ sở hơn, nắm và có cách giải quyết hay đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc từ cơ sở để tránh tình trạng do không biết, chưa rõ các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng mà xảy ra sai phạm.

Để Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện, toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Trong đó, cấp ủy hai cấp có giải pháp tốt nhất để lãnh đạo đảng viên, cán bộ, nhân viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; thường xuyên coi trọng và thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác tổ chức và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng cải cách thủ tục hành chính về công tác đảng…(theo baoquangnam.com.vn)