Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở tỉnh Quảng Nam

Qua hơn 01 năm lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”,các cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được các cấp uỷ đảng quán triệt và triển khai thực hiện khá tốt, nhiều đơn vị đã đề ra được những giải pháp thiết thực, cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ như: Ban Tổ chức các huyện Hiệp Đức, Quế Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Nông Sơn, Phú Ninh… đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy phân công các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy và các đồng chí huyện ủy viên, cán bộ các ban xây dựng đảng hằng tháng đến dự sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ thôn, tổ dân phố; hầu hết các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đều xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện quy chế làm việc của chi bộ và có báo cáo, thông báo cụ thể kết quả kiểm tra, giám sát... qua đó đã kịp thời uốn nắn những hạn chế, thiếu sót ở từng chi bộ; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, với nhiều nội dung phong phú, thiết thực để đảng viên nghiên cứu, học tập và đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề cụ thể, khó khăn, vướng mắc ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở Nghị quyết 13-NQ/TU, nhiều địa phương đã cụ thể hóa và xây dựng đề án, đề tài khoa học, tổ chức  nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Huyện ủy Tiên Phước xây dựng Đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn, khối phố đến năm 2020” và đề tài khoa học “nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn”; Huyện ủy Nam Giang, Tây Giang tổ chức Hội thi Bí thư, Phó bí thư chi bộ giỏi, từ cấp cơ sở đến hội thi toàn huyện. Huyện ủy Thăng Bình tổ chức tọa đàm về “nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” và gặp mặt, tuyên dương bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; Huyện Đại Lộc tổ chức khảo sát tình hình hoạt động của chi bộ và ban dân chính thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và ban dân chính thôn, tổ dân phố; Thành ủy Tam Kỳ lập trang web của cấp ủy, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề về cơ sở đảng và đảng viên; Huyện ủy Điện Bàn tổ chức Hội thảo “đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, Đảng bộ quân sự tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về cơ sở đảng và đảng viên...

Từ những giải pháp cụ thể nêu trên, các chi bộ đã có những chuyển biến tích cực trong sinh hoạt, chất lượng được nâng lên, chế độ sinh hoạt định kỳ được duy trì nền nếp, hầu hết các chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; dân chủ trong sinh hoạt được phát huy, tạo không khí cởi mở để đảng viên phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Nhiều chi bộ đã tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh... thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Việc củng cố, kiện toàn chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn: Tính đến ngày 31/12/2014, toàn tỉnh có 1.710/1.718 thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập, đạt 99,5% tăng 47 chi bộ so với trước khi có Nghị quyết 13-NQ/TU. Đã xóa được 22 thôn có chi bộ ghép, trong đó 03 thôn của huyện Hiệp Đức, 01 thôn của huyện Nông Sơn, 02 thôn của huyện Đại Lộc, 03 thôn của huyện Bắc Trà My, 03 thôn của huyện Đông Giang, 02 thôn của huyện Nam Giang; 03 thôn của huyện Tiên Phước; 06 thôn của huyện Phước Sơn.

Có 1.202 chi bộ thôn có chi ủy, đạt tỷ lệ 70%, tăng 165 chi bộ thôn có chi ủy. Đã có 07 huyện, thành ủy đã đạt được chỉ tiêu chi bộ thôn có chi ủy theo nghị quyết đề ra như: Phú Ninh 100%, Hội An 90,9%, Duy Xuyên 87,2%, Thăng Bình 87,1%, Điện Bàn 84,6%, Tam Kỳ 82,6%, Quế Sơn 77,6%

Việc củng cố, kiện toàn chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương (nay Hướng dẫn số 28 - HD/BTCTW, của Ban Tổ chức Trung ương)

Sau hơn 07 năm thực hiện mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn bên cạnh những ưu điểm vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và không phù hợp nên các huyện, thành ủy tiến hành giải thể 63 chi bộ cơ quan xã, chuyển đảng viên về sinh hoạt ở các thôn, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh còn 115/244 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, chiếm 47%; có 110/115 chi bộ cơ quan xã có chi ủy, chiếm 83%. Có 06/18 huyện, thành ủy có 100% số xã, phường, thị trấn lập chi bộ cơ quan (Hội An, Duy Xuyên, Đại Lộc, Phú Ninh, Nam Giang, Tây Giang); có 4/18 huyện, thành ủy không còn loại hình chi bộ cơ quan xã gồm: Nông Sơn, Bắc Trà My, Thăng Bình, Điện Bàn

 

Việc củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương: Đến nay, toàn tỉnh có 244/244 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, tỷ lệ 100%, trong đó 203/244 chi bộ có chi ủy, tỷ lệ 83%, tăng 12 chi bộ có chi ủy so với trước khi có Nghị quyết 13-NQ/TU. Các huyện, thành phố có tỷ lệ chi bộ quân sự có chi ủy đạt 100% gồm: Phú Ninh, Quế Sơn, Nông Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Tam Kỳ, Hội An, Hiệp Đức

Những năm qua, từ thực tiễn hoạt động của chi bộ quân sự xã đã khẳng định được tính đúng đắn về nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy và lực lượng vũ trang ở cơ sở. Chi bộ quân sự xã làm tốt chức năng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thể hiện rõ vai trò làm tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và sự phối hợp của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn với các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang và thế trận chiến tranh nhân dân trên từng địa bàn xã vững chắc. Cấp ủy chi bộ thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Lãnh đạo lực lượng dân quân phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng, các đoàn thể ở địa phương và lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; phòng chống khắc phục hậu quả, thiên tai, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

 

Nhìn chung, qua 01 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về“học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết quả cho thấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến rõ nét, nhất là tình hình sinh hoạt ở các chi bộ; Nghị quyết đã thật sự đi vào cuộc sống, từng tổ chức đảng ở cơ sở đã thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhiều tổ chức đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị; tổ chức cơ sở đảng đã thật sự trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân; là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng; nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống và tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật; hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực.

Một số huyện, thành ủy đã lãnh đạo thực hiện đạt được một số chỉ tiêu quan trọng, trong đó đã có 16/18 huyện, thành phố có 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập; 07/18 huyện, thành phố đạt chỉ tiêu chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy; giảm được 22 thôn có chi bộ ghép và xóa được thôn trắng đảng viên, đến nay không còn thôn trắng đảng viên.

 

Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực, các tổ chức cơ sở đảng đã thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên. Các cấp uỷ đều xây dựng quy chế và làm việc theo quy chế, luôn quan tâm, chú trọng đến việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới về nội dung và phương thức trong sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Một số đơn vị đã tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Quế Sơn, Tiên Phước, Phú Ninh...

Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy các cấp trong thời gian tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể như sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". Phấn đấu đến năm 2015: 100% thôn, khối phố có chi bộ độc lập; 75% chi bộ thôn, khối phố trở lên có chi uỷ; 100% chi bộ thôn, khối phố, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi uỷ.

 

2. Thường xuyên kiện toàn, củng cố và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Phấn đấu mỗi năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

 

3. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức trong cấp uỷ và đảng viên về ý nghĩa và sự cần thiết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp uỷ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các chi bộ theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấuGiữ vững nền nếp sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt chuyên đề.

4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

5. Cấp uỷ các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với các tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục phân công cấp uỷ viên phụ trách cơ sở, bám sát cơ sở, tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ; có kế hoạch làm việc với cơ sở, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy