Đảng Bộ Tỉnh Quảng Nam

Lỗi
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

Tự phê bình và phê bình góp phần giữ gìn đoàn kết trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng có tính nhân văn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ của chúng ta đã đi xa đến nay vừa tròn 45 năm. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, là tài sản vô giá, là nguồn cổ vũ, động viên, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc vượt qua thách thức khó khăn, giành những thắng lợi vẻ vang đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa.

Bác Hồ của chúng ta đã đi xa đến nay vừa tròn 45 năm. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, là tài sản vô giá, là nguồn cổ vũ, động viên, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc vượt qua thách thức khó khăn, giành những thắng lợi vẻ vang đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Trong Di chúc của Bác, một vấn đề mà Bác quan tâm trước hết là nói về Đảng, Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; Người không quên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải giữ gìn đoàn kết trong Đảng và chỉnh đốn Đảng. Người nói: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến chi bộ cần phải gữi gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” và Người khẳng định: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, vì vậy mà Người yêu cầu “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”, cho nên Người nói rằng mỗi đảng viên phải tự phê bình mình trước, sau đó mới phê bình người khác. Người nhắc nhở, cán bộ trọng trách càng cao, đảng viên trách nhiệm càng lớn càng phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. Trong phê bình và tự phê bình Người căn dặn phải thực hiện “thường xuyên và nghiêm túc”, “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Ở đây, Bác muốn nói tự phê bình và phê bình không được tiến hành thường xuyên, kịp thời, lúc làm, lúc không, hoặc thiếu nghiêm túc, làm lấy rồi, qua loa chiếu lệ, hình thức, đối phó, làm cho có làm, dĩ hòa vi quý, thậm chí có đảng viên không tự phê bình mình, ngại phê bình người khác thì phê bình và tự phê bình như vậy là không có hiệu quả, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không cao thậm chí còn có hại, phản tác dụng. Theo quan điểm của Người, phê bình và tự phê bình là để góp ý xây dựng đồng chí mình thấy được cái sai để khắc phục sửa chữa chứ không có nghĩa là phê bình, kiểm điểm là đao to, búa lớn, việc bé xé ra to. Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở trong nội bộ đảng kiểm điểm, phê bình, tự phê binh là để Đảng ta vốn đã đoàn kết lại đoàn kết hơn, giải quyết một vấn đề gì đó đều phải có tình, có lý, tức phải có tình đồng chí, đồng đội và phải giữ được nguyên tắc của Đảng.
Thực hiện Di chúc của Bác trong công tác tự phê bình và phê bình. Trong những năm qua Huyện ủy Núi Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm điểm phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình, cũng như kiểm điểm theo tinh thần NQ Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đảm bảo các quy trình theo quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm điểm và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, tất cả ý kiến góp ý được đưa ra thảo luận, làm rõ trách nhiệm và bổ sung vào bản kiểm điểm. Công tác chuẩn bị trước, trong và sau khi kiểm điểm theo đúng Kế hoạch 33-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 23-KH/HU của Huyện ủy.
Nội dung bản kiểm điểm bám sát vào 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã nêu trong nghị quyết, trong đó tập trung vào những khuyết điểm, tồn tại, những vấn đề kinh tế -xã hội bức xúc và công tác cán bộ của huyện; xác định rõ nguyên nhân khuyết điểm và nêu ra những giải pháp có lộ trình thời gian cụ thể để khắc phục. 
Tinh thần trách nhiệm, thái độ kiểm điểm của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ nghiêm túc, cầu thị, nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, góp ý chân thành, thẳng thắn trên tinh thần thương yêu đồng chí, đoàn kết thống nhất vì công việc chung. Tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân quyết tâm khắc phục những tồn tại, khuyết điểm một cách nghiêm túc; chuẩn bị nội dung kiểm điểm sâu sắc, đúng yêu cầu, sát với chức trách nhiệm vụ được giao, nghiêm túc nhận trách nhiệm về những khuyết điểm tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục một cách sát thực được Tổ công tác Tỉnh ủy và tập thể BTV đánh giá cao.
Có thể nói, quá trình tổ chức kiểm điểm thực hiện đúng quy định, tự phê bình, phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, cầu thị. Qua kiểm điểm mỗi đồng chí thấy rõ hơn ưu, khuyết điểm cũng như nguyên nhân từ đó có hướng khắc phục, nâng cao tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.
Kỷ niện 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Người để góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, suốt đời đi theo con đường của Đảng, của Bác Hồ, của nhân dân ta đã chọn và cùng nhau xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lúc sinh thời Người hằng mong muốn!.

 

 
Nuithanh.gov.vn